Reklama, folie, polepy - Františkovy Lázně, Cheb
 
O ns
vod
Kontaktujte ns
Reference
Katalog produkt
Plon reklama
Orientan systmy
Fasdy a banery
Polepy
DTP a grafika
 
 
img
vod arrow Plon reklama
Plon a svteln reklama
Velkoplošná reklama patí mezi nejastjší formu venkovní prezentace. Její pítomnost u silnic a v mstských ástech psobí na lovka doslova na kadém kroku. Efektivitu reklamy umocuje vhodné umístní a správn zvolené rozmry, ovšem musí zohledovat nkteré estetické a urbanistické aspekty.
Rádi zhotovíme Vámi dodaný koncept. Pokud nemáte pesnou pedstavu, zajistíme kompletní výrobu od grafického návrhu po instalaci reklamy. Návrhem grafického zpracování nalézáme podobu potebného reklamního sdlení. Po projednání rozpotu a následné konzultaci s Vámi provedeme kompenzaci projektu nebo pistoupíme rovnou k jeho realizaci.

Svtelný panel

svtelná reklama Pro restaurace a noní podniky vbec je dleité, mít reklamu viditelnou i za tmy. Pro takové úely pouíváme:
  • buton z hliníkových profil (vysoká trvanlivost a pevnost)
  • plexisklo
Vnitní stny jsou polepeny specielními foliemy patiných tvar a barev. Prosvtlení je zajištno kompaktními svítidly.
Zakázka: svtelný panel s promnným osvtlením
Zadavatel: Happy End Františkovy Lázn

Nasvícená tabule

Nasvícená reklamní tabuleAlternativní ešení svtelné reklamy je nasvícení polepené tabule halogeny. Tato metoda je astji pouívána u silniních bilboard velkých rozmr. Pro mstské pouití pedstavuje nízké poizovací náklady, ovšem vyšší provozní náklady vlivem pouitých svítidel.
Zakázka: Nasvícná tabule, 3x halogenové svítidlo
Zadavatel: Algon Plus a.s.


Firemní štíty

Firemní štíty Na rzných podkladech penesená grafika ve form text a log, vyezaná pomocí našeho plotru Mimaki. Firemní štíty a informaní tabule výborn slouí k propagaci vaší spolenosti.
Zakázka: Firemní tabule
Zadavatel: ISŠ Cheb
   © 2005-2009 QDESIGN | Anglická 81 Františkovy Lázn | qdesign@seznam.cz | creative webdesign